كنكور، يك امتحان يا يك شيوه زندگي؟

تاریخ انتشار:
فهرست مطالب

مقالات آموزشی

كنكور، يك امتحان يا يك شيوه زندگي؟

در ابتدا به مفهوم لغت life-style در ديكشنري The American Heritage دقت كنيد.

life·style also life-style or life style:

A way of life or style of living that reflects the attitudes and values of a person or group

يك شيوه زندگي و يا شيوه اي از زندگي كردن كه نشان دهنده نگرش، طرز فكر و ارزش هاي يك شخص يا گروه مي باشد.( ترجمه از نويسنده)

بر اساس تعريف فوق life-style از جنبه علمي نشان دهنده نوع نگاه و ارزشهاي يك انسان در يك بازه زماني مشخص است.
در سالهايي كه مشغول تدريس زبان انگليسي ارشد و دكترا هستم همواره در پي ارائه يك تعريف جامع از كنكور بودم. بعد از مطالعه و بررسي هاي بسيار در احوال دانشجويان موفق به نتيجه اي رسيدم كه به نظرم علاوه بر قطعي بودن بطور نسبي ميتواند نشان دهنده يك راه طي شده موفق باشد.

كنكور يك امتحان نيست!
كنكور يك life-style است.

اگر بر روي تعريف life-style توافق كنيم انگاه به نتايج خوبي ميرسيم.
” كنكور يعني ساختن آينده، متناسب با نگرش، طرز فكر و ارزش هاي شخصي يك فرد”

اين تعريف از كنكور سنگ محك هر شخصي است كه در اين وادي قدم مي گزارد.

” قبول شدن هر كس رابطه مستقيم با ارزشها و نگرشش به زندگي آينده دارد. ”

اگر ارزش هاي شما والا باشد به تبع آن شيوه زندگي دوران كنكور شما بايد براي يك فرد والا طراحي شود.
يك فرد والا بهانه گير نيست؛ وقتش را تلف نميكند؛ حسادت را اهميتي نميدهد؛ بي دليل خسته نميشود؛ زياد نميخوابد؛ حاشيه ساز و حاشيه طلب نيست؛ بي برنامه عمل نميكند؛ خودش را از همه بيشتر دوست دارد؛ و همواره اميدوار است.

“شيوه زندگي يك انسان موفق ضامن موفقيت اوست.”

يك انسان موفق مراقب جسم و روح خود است.

” يك انسان موفق سرما نميخورد، چون مانع درس خواندن و حضور او در كلاس ميشود!”

شيوه زندگي تو چگونه است؟
فكر كن و فكر كن و فكر كن.
ايا منجر به قبولي تو ميشود؟
آيا به تو انگيزه كافي ميدهد؟

” يك انسان موفق همواره عكس پدر و مادرش را نزد خود نگاه ميدارد و به آنها قول ميدهد كه بخاطر جبران زحمات آنها تلاش ميكند.”

راستي ارزشهاي تو چيست؟

مشاوره گام به گام تا موفقيت در كنكور
حسن يعقوبي

سبد خرید